Algemene voorwaarden: 
 
1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de beroepsopleiding tot rij-instructeur, aangeboden door Perspectief Opleidingen. 
 
2. Het is Perspectief Opleidingen toegestaan om onder vermelding van argumenten een cursist tot de opleiding te weigeren. 
 
3. Cursist heeft de mogelijkheid tot het volgen van een intaketest, alvorens zich definitief in te schrijven. De kosten hiervoor bedragen € 125,00. 
 
4. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding op initiatief van cursist vindt geen restitutie plaats. 
Ook als overeengekomen is dat cursist de opleiding in termijnen betaalt, dient cursist bij tussentijdse beëindiging  van de opleiding alle resterende termijnen te voldoen. 
 
5. De tijdens de opleiding verstrekte boeken blijven eigendom van de cursist. 
 
6. Van het door Perspectief Opleidingen eigengemaakte studiemateriaal ligt het auteursrecht bij Perspectief Opleidingen en mag zonder toestemming van Perspectief Opleidingen niet worden gedupliceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook. 
 
7. De cursist verplicht zich de lessen te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken, doch cursist dient zich minimaal 48 uur van tevoren telefonisch af te melden. 
 
8. Cursist heeft recht op ondersteuning van maximaal twee jaar na aanvang van de opleiding. Na deze periode van twee jaar is Perspectief Opleidingen niets meer aan cursist verschuldigd, met in achtneming van punt 4 van deze voorwaarden. 
 
9. Bij eventuele ziekte of afwezigheid van een docent verplicht Perspectief Opleidingen zich om binnen één week voor vervanging te zorgen. 
 
10. Voor het doen van de betalingen ontvangt cursist een factuur. Cursist verplicht zich om de facturen binnen zeven dagen na factuurdatum te voldoen. 
 
11. Facturen die niet tijdig betaald worden, worden verhoogd met de wettelijke rente, vermeerderd met een toeslag van 1% op maandbasis. 
 
12. Bij herhaaldelijke niet of niet tijdig betalen is het Perspectief Opleidingen toegestaan de opleiding op te schorten. De verplichting om te betalen wordt echter niet opgeschort.  
 
13. De examenkosten zijn niet bij de cursuskosten inbegrepen en dienen rechtstreeks aan het exameninstituut (IBKI) te worden voldaan.  
 
14. De verantwoording voor het tijdig voldoen van de examenkosten ligt bij de cursist.
 
15. Cursist heeft recht op ondersteuning totdat het betreffende examen is afgelegd. Daarna worden eventuele ondersteuning en gevolgde praktijklessen in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief. 
 
16. Cursist heeft het recht om binnen een termijn van 72 uur na inschrijving de inschrijving schriftelijk te annuleren. Hieraan zijn voor de cursist geen kosten verbonden.

Post- en bezoekadres: Spuiweg 3 8243 PW Lelystad - Telefoon: 0320-255413 - E-mail: info@rijschoolperspectief.nl
Bank: NL82ABNA0597270376 - Kamer van koophandel: 390.511.79 - BTW-identificatienummer: NL001373056B78