ALGEMENE VOORWAARDEN COMPLEETPAKKET  

1. Perspectief is lid van de brancheorganisatie Bovag.  Alle Bovag-rijscholen en hun instructeurs worden periodiek op 9 punten gecheckt. Alle instructeurs zijn bevoegd en hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

2. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdsduur van 60 minuten.

3. De rijlessen zullen met een zekere regelmaat gevolgd worden. (Gemiddeld minimaal één keer per week).

4. Een compleetpakket bestaat uit een klassikale theoriecursus, een leerboek, 10 uur theorie-examens oefenen op internet, een theorie-examen, het aantal aangegeven lesuren, een tussentijdse toets, en een CBR praktijkexamen.

5. Examengarantie. Perspectief biedt de mogelijkheid om zowel een herexamen theorie, als een herexamen praktijk voor haar rekening te nemen, op voorwaarde dat dit bij inschrijving aangegeven wordt op het inschrijfformulier. De kosten hiervoor zijn € 15,00 (theorie-examen) respectievelijk € 99,00 (praktijkexamen)

6. In een compleetpakket is het CBR-tarief voor een praktijkexamen, vermeerderd met € 25,00 reserveringskosten, opgenomen.

7. Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn in een compleetpakket twee lesuren opgenomen. Deze tijd wordt als volgt besteed:

De leerling wordt een uur voor de begintijd van het praktijkexamen thuis opgehaald, rijdt zelf naar het CBR in Harderwijk of Emmeloord, legt het examen af en rijdt weer terug naar huis. Uiteraard wordt de leerling hierbij begeleid door een instructeur. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Ook als het examen uit mocht lopen, zijn er geen extra kosten verschuldigd.

8. Examengarantie voor het praktijkexamen, zoals genoemd in artikel 4, wordt gegeven indien de leerling het advies van de instructeur met betrekking tot het aantal te volgen lessen opvolgt. Met andere woorden: de leerling moet voor het af te leggen praktijkexamen een goede kans hebben om te kunnen slagen.

9. Indien de leerling minder lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling het praktijkexamen ook eerder afleggen. Het aantal lesuren dat dan niet wordt gebruikt, zal conform het lestarief in een pakket, worden terugbetaald.

10. Indien de leerling meer lesuren nodig heeft dan het aantal waaruit het pakket bestaat, kan de leerling lesuren bijkopen. Hiervoor wordt een korting verleend van € 2,00 per lesuur t.o.v. de losse lesprijs.

11. Indien de leerling de opleiding, om welke reden dan ook, wenst te beëindigen, wordt de cursusprijs terugbetaald onder aftrek van: de losse lesprijs per reeds genoten lesuur, eventueel gevolgde cursussen en afgelegde examens, eventueel verstrekt studiemateriaal en administratie- en annuleringskosten à 5% van de cursusprijs.

12. Annulering van reeds gemaakte afspraken dient minimaal 48 uur voor aanvang van de les te geschieden, daar anders de les als genoten kan worden beschouwd. (Zulks ter beoordeling van de verkeersschool).

13. Rijlessen die te laat worden afgezegd, worden in principe in rekening gebracht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: roosterwijzigingen op school, onverwacht moeten werken, verslapen, niet thuis zijn, rijles vergeten, enzovoort.

Bij ziekte of familieomstandigheden, worden de afgezegde rijlessen in principe niet in rekening gebracht. Uiteindelijk beslist de manager van de verkeersschool over het wel of niet in rekening brengen van afgezegde rijlessen.

14. Indien op de plaats van een geannuleerde afspraak een andere leerling geplaatst kan worden, wordt de afgezegde rijles niet in rekening gebracht. De verkeersschool zal alle mogelijke moeite doen om dit te bewerkstelligen.

15. Het annuleren van een rijles dient als volgt te geschieden: naar het kantoor bellen (0320-255413). Indien hier de telefoon niet wordt beantwoord, altijd een bericht inspreken waarin voornaam, achternaam, de datum en tijdstip van de afspraak en de reden van annuleren vermeld dienen te worden. Het is ook mogelijk om een e-mail naar de verkeersschool te sturen. (info@rijschoolperspectief.nl)

16. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Een tussentijdse toets of een praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen. Als de leerling meer lesuren nodig heeft om de tijd te overbruggen tussen het behalen van het theoriecertificaat en het afleggen van een praktijkexamen is dit voor risico van de leerling.

17. De leerling, dient via de website van het CBR, de verkeersschool te machtigen om een tussentijdse toets en/of praktijkexamens voor hem of haar te reserveren. Ook dient de leerling via de website van het CBR een gezondheidsverklaring (de zogenaamde eigen verklaring) aan te vragen.

18.  Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de verstrekte persoonsgegevens in de administratie van Perspectief worden opgenomen. Deze gegevens zullen alleen voor interne doeleinden worden gebruikt en niet met derden worden gedeeld.

19. Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.

Post- en bezoekadres: Spuiweg 3 8243 PW Lelystad - Telefoon: 0320-255413 - E-mail: info@rijschoolperspectief.nl
Bank: ABN-AMRO: 59.72.70.376 - Kamer van koophandel: 390.511.79 - BTW-nummer: NL:0995.27.443.B01